Εγγύηση Προϊόντων

Γενικοί Όροι Εγγύησης

Η βασική εγγύηση, καθώς και οι επεκτάσεις αυτής παύουν να ισχύουν και δεν καλύπτουν την άνευ χρέωσης παροχής  υπηρεσιών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν το προϊόν υποστεί βλάβη που προέρχεται από: ατύχημα ή ανωτέρα βία (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, πόλεμο κτλ.), χρήση σε εφαρμογή ή περιβάλλον το οποίο δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, χρήση ακατάλληλων αναλώσιμων, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέραν των προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές αναλωσίμων, λανθασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν το προϊόν υποστεί αλλαγή, αλλοίωση ή επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας άτομο.
 • Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για αδυναμία παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμο κτλ.).
 • Για ολόκληρο το διάστημα της εγγύησης παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.
 • Σε περίπτωση βλάβης από τον πελάτη προς την εταιρεία μας & από την εταιρεία μας προς τον πελάτη, εντός και εκτός εγγύησης, βαραίνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 

Όροι Βασικής Εγγύησης

 • Η OnlineGPS εγγυάται προς τον αρχικό αγοραστή και προς οποιονδήποτε γίνει κάτοχος του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης (αναφερόμενος ως “χρήστης“) ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο από καινούργια ή ισοδύναμα με καινούργια μέρη, δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και την συναρμολόγηση και είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας κατά την παράδοση.
 • Η OnlineGPS εγγυάται επίσης την παροχή καθορισμένης τεχνικής υποστήριξης στον χρήστη.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η OnlineGPS, παρέχει τεχνική  υποστήριξη προς τον χρήστη ώστε να διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι ελαττωματικό και για ποιο λόγο.
 • Επισκευάζει ή αντικαθιστά το προϊόν που είναι ελαττωματικό ή έπαψε να λειτουργεί εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.
 • Για να γίνει η επισκευή εντός εγγύησης ή λήψη τεχνικής υποστήριξης, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τον αριθμό σειράς της συσκευής και την ημερομηνία αγοράς.
 • Όταν απαιτηθεί επισκευή εντός της εγγύησης η OnlineGPS επιχειρεί πρώτα να διαγνώσει και να επιλύσει το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή φαξ.
 • Η OnlineGPS θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας προϊόν. Η αντικατάσταση γίνεται με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο ισοδύναμο με καινούργιο προϊόν.
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της OnlineGPS δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για την επιστροφή των προϊόντων. Όλα τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαθίστανται κατά την διάρκεια της εγγύησης ανήκουν στην OnlineGPS.
 • Η αντικατάσταση ενός προϊόντος δεν επιμηκύνει το χρόνο εγγύησης. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην OnlineGPS. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει χρέωση του προϊόντος στην τρέχουσα τιμή του τιμοκαταλόγου της OnlineGPS.
 • Το προϊόν που αποστέλλεται προς αντικατάσταση δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα, καλώδια, οδηγούς (drivers)ή οτιδήποτε άλλο περιλαμβανόταν στην αρχική συσκευασία του προϊόντος.
 • Όλα αυτά τα αντικείμενα πρέπει να αφαιρεθούν από το χρήστη και να χρησιμοποιηθούν στο νέο.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει την επισκευή βλαβών που προήλθαν από:
 • Τροποποιήσεις ή προσθήκες στο προϊόν, κακή χρήση, ατύχημα, υπερτάσεις, κεραυνό, περιβαλλοντικές συνθήκες, συντήρηση ή επισκευή από μη εγγράφως εξουσιοδοτημένο από την OnlineGPS άτομα και χρήση μη γνήσιων ή αναγομωμένων αναλωσίμων.
 • Επιπρόσθετα της εγγύησης αυτής η OnlineGPS μπορεί να παρέχει πρόσθετες παροχές κατά περίπτωση και προϊόν.
 • Ενδεικτικά, αυτές περιλαμβάνουν επιτόπου επισκευή, δωρεάν αποστολή του επισκευασμένου προϊόντος, επέκταση του χρόνου εγγύησης κ.α.
 • Αυτές οι πρόσθετες παροχές γίνονται γνωστές από την OnlineGPS μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω εταιρικής επικοινωνίας.
 • Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις της OnlineGPS ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα που εισήχθηκαν στη χώρα από την OnlineGPS.

Αυτή είναι αποκλειστική εγγύηση. Όλες οι άλλες διατυπωμένες ή εννοούμενες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων των εννοουμένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εξαιρούνται. Καμία εγγύηση δεν ισχύει μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης.

 

Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή πάψει να λειτουργεί η μόνη αποκατάσταση είναι η επισκευή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Ακόμη και αν αθετηθεί αυτή η υποχρέωση η μόνη και αποκλειστική ευθύνη της OnlineGPS για την κάλυψη  των ζημιών περιορίζεται στο τίμημα της αγοράς του προϊόντος, την  αντικατάσταση ή την επισκευή του. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνηη OnlineGPS για διαφυγόντα κέρδη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημιά.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το σύστημα παρακολούθησης οχημάτων για την παρακολούθηση οχημάτων και όχι ατόμων. Ενημερώστε τους οδηγούς ότι παρακολουθείτε τα οχήματα. Αν γίνουν τα παραπάνω δεν πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα.

Go to top